จดจำไว้ในเครื่องนี้

ลืมรหัสผ่าน?

วิธีคำนวนเกรดเฉลี่ยสะสมของ วิทยาลัยในอาชีวศึกษา

ตั้งเมื่อ: วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2555 09:11 น.
Support
Avatar
Total Posts:  1
Joined  20 ธ.ค. 2554

1.วิชาที่เรียนแล้ว ได้ 0,มส,ขร แล้วเรียนแก้ แต่ยังไม่ผ่าน ให้นำหน่วยกิตมาคิดแค่วิชาเดียว
2.วิชาที่เรียนแล้ว ได้ 0,มส,ขร แล้วเรียนแก้ผ่านแล้ว ให้คิดตัวที่แก้แล้วได้เกรดเท่านั้น ตัวอื่นตัดทิ้งหมด

3.วิชาที่เรียนรีเกรด ให้เอาตัวที่เกรดเยอะสุดมาคำนวณ ตัวอื่นตัดทิ้งหมด

ตัวอย่าง

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย ผล (1)    
กิต การ x    
  เรียน      
(1) (2) (2)    
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551          
0000-0001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0      
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ1 2 1 2    
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 3 3    
3000-1307 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 2 2 4    
3000-1521 คณิตศาสตร์2 3 ขร     นำหน่วยกิตไปคิดรวมด้วย
3000-1601 ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ 1 2.5 2.5    
3000-1606 มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน 2 2 4    
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม1 3 1 3    
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม   1     ไม่คิดเพราะมีวิชา รีเกรด
3100-0152 การบริหารงานอุตสาหกรรม 2 2 4    
3111-2002 อ่านและเขียนแบบเครื่องกล   1     ไม่คิดเพราะมีวิชา รีเกรด
3111-2003 เทคโนโลยเครื่องมือกล 3 2 6    
3111-2207 กระบวนการผลิต 3 1.5 4.5    
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551          
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 1.5    
3111-2102 งานซ่อมและบำรุงรักษา 3 3.5 10.5    
3111-2103 งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล 3 3 9    
3111-2105 งานวางผังโรงงานและการติดตั้ง 3 3 9    
3111-2107 งานปั๊มและท่อ 3 3 9    
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552          
0000-0002 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 มผ      
3000-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ   0 0   ไม่คิดเพราะแก้แล้ว
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 2.5 7.5    
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ0 2 1 2    
3000-1525 แคลคูลัส 1   0 0   ไม่คิดเพราะแก้แล้ว
3100-0113 โลหะวิทยา 3 2 6    
3100-0115 กรรมวิธีการผลิต   0 0   ไม่คิดเพราะแก้แล้ว
3100-0158 เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 2 2 4    
3111-2001 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2 1.5 3    
3111-2004 งานวางผังโรงงาน 2 1.5 3    
3111-2101 การบริหารงานบำรุงรักษา 2 2 4    
3111-2106 ระบบปั๊มและงานท่อ   0 0   ไม่คิดเพราะแก้แล้ว
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552          
0000-0003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0      
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ          
  และเพิ่มผลผลิต 3 2.5 7.5    
3000-0206 การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 3 2 6    
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 2 6    
3000-1222 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป 1 1.5 1.5    
3000-1426 วิทยาศาสตร์7 3 1.5 4.5    
3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 1.5 4.5    
3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 2 4    
3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 3 2 6    
3111-2203 งานเครื่องมือกล 3 3 9    
3111-6001 โครงการ 4 3 12    
  ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552          
3000-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 2 6   คิดเพราะแก้วิชาที่ติด 0 มา
3100-0115** กรรมวิธีการผลิต 2 1 2   คิดเพราะแก้วิชาที่ติด 0 มา
3111-2106** ระบบปั๊มและงานท่อ 2 1 2   คิดเพราะแก้วิชาที่ติด 0 มา
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553          
3000-1521** คณิตศาสตร์2   ขร     ไม่คิดเพราะแก้แล้ว แต่ยังไม่ได้เกรด ให้คิดแค่ตัวเดียว
3000-1525** แคลคูลัส 1   ขร     ไม่คิดเพราะแก้แล้ว
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553          
3000-1525** แคลคูลัส 1 3 1 3   คิดเพราะแก้วิชาที่ติด 0 มา
             
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554          
3100-0117** มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 3 6   คิดเพราะรีเกรดมา
3111-2002** อ่านและเขียนแบบเครื่องกล 2 2.5 5   คิดเพราะรีเกรดมา
นก = 93
186.5


GPA
2.01